MÜÜGITINGIMUSED

 

Granimax oü üldised müügitingimused

Kehtiv alates 01.01.2022 
 
Üldiste müügitingimuste rakendamine. Käesolevad Granimax OÜ üldised müügitingimused (üldised müügitingimused) rakenduvad kõigile müügitehingutele müüja OÜ Granimax (reg. kood 12382975) (Granimax) ning ostja (Klient) vahel, kuhu on liidetud üldised müügitingimused (sh E-poe vahendusel teostatud müügitehingud). Käesolevaid üldiseid müügitingimusi koos vastu võetud pakkumise või muu kokkuleppega mis viitab üldistele müügitingimustele, nimetatakse koos lepinguks.

1. Lepingu objekt.
Granimax OÜ müüb teatud tooteid ja pakub seotud teenuseid kliendile lähtuvalt lepingus kokku lepitud tingimustest. Klient maksab toodete ja teenuste eest vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

2. Tellimuste käsitlemise kord.
Klient esitab Granimax toodete ja teenuste kohta hinnapäringu veebilehe  või meili teel. Selline hinnapäring ei ole pooltele siduv.Pärast hinnapäringu kättesaamist väljastab Granimax esialgse hinnapakkumise, näidates mõõdistustööde hinda, toodete ja paigaldustööde ning teiste seotud teenuste esialgset hinnakalkulatsiooni. Esialgne hinnapakkumine kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõpphinda võib Granimax korrigeerida pärast mõõdistustööde lõpetamist lõplikus hinnapakkumises (tellimuses). Esialgne hinnapakkumine muutub pooltele mõõdistustööde osas siduvaks pärast seda, kui klient on esialgse hinnapakkumisega nõustunud. Esialgse hinnapakkumisega nõustumine ei loo siduvat lepingut toodete ja paigaldustöödega seoses ja klient ei ole kohustatud lõplikku hinnapakkumist vastu võtma.Pärast esialgse hinnapakkumisega nõustumist lepivad Granimax ja klient kokku sobiva aja mõõdistustööde tegemiseks. Granimax teeb mõõdistustöid tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega.Pärast mõõdistustööde lõpetamist väljastab Granimax tellimuse, kus on toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste lõplik hinnapakkumine. Tellimus kehtib 3 kuud, kui ei ole märgitud teisiti. Tellimus muutub poolte jaoks siduvaks pärast seda, kui klient on tagastanud Granimaxlie tellimuse allkirjastatud koopia või on muul viisil tellimusega nõustunud.Vastavalt eraldi kokkuleppele võib Granimax väljastada tellimuse kliendi antud jooniste ja mõõtude põhjal, kuid sellisel juhul ei vastuta Granimax toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest.Kui tasapinna valmistamisel selgub, et tasapinda ei ole võimalik toota mõõdistaja poolt koostatud joonise põhjal, jätab Granimax endale õiguse muuta tootmisjoonist. Muudatused kinnitatakse kliendiga. Kui uus tootmisjoonis toob kaasa tööde või toodete hinna muutumise, siis tellimuse hinda ületavas osas kohustub klient maksma Granimaxile täiendavat tasu vastavalt hinna muutusele. Juhul, kui uus hind on väiksem tellimuses toodust, tagastab Granimax vahe kliendile.

3. Toodete kvaliteet.
Granimax annab oma parima, et kohale toimetatud toodetel ei oleks puuduliku valmistamise ja vigaste materjalide tõttu tekkinud defekte. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et kui Granimax kasutab looduslikke materjale, siis võib kohale toimetatud toodete tekstuur, muster, värvus ja toon erineda ning see ei pruugi olla täpselt sama nagu samade materjalide näidistel. Samuti nõustuvad pooled, et looduslikud materjalid on eripärased ja et neil võib esineda pragusid meenutavaid jooni, kriimustusi, pinna ebakorrapärasusi, täkkeid ja augukesi, mustri ja tooni variatsioone, värvimuutusi, teisest kivimist materjali osakesi. Selliseid materjali eripärasid ei loeta defektideks.

4. Lubatud kõikumised.
Üleantud toodete tegelike mõõtude järgmised muutused on lubatud ja neid ei peeta üleantud toodete mittevastavuseks: (1) tööpinna üldmõõdud kuni – 3 mm; (2) avade üldised mõõtmed ja avade tsentrid +/- 3 mm; (3) graniidist, marmorist tööpinna paksus +/- 3 mm, kvartsist, keraamikast tööpinna paksus +/- 2 mm; tööpinna ebatasasus kuni 0,5 mm; (4) tööpindade kokkuminek 1-3 mm, taustaplaatide kõrguste vahe 0,5 mm.

5. Kliendi kohustused.
Enne mõõdistustööde alustamist peab  klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:-köögi alumised kapid peavad olema kindlalt paigaldatud ja tööpinnad eemaldatud. Vastavalt eraldi kokkuleppele Granimaxiga OÜ-ga võib mõnel juhul olla võimalik mõõdistustöid teha ilma olemasolevaid tööpindu  eemaldamata, kuid sellisel juhul ei vastuta Granimax OÜ olemasolevat tööpinda asendavate toodete sobivuse ja lõplike mõõtmete eest;
-arvestama kappe, mööblit ja tugikarkasse ostes ja paigaldades tellitud tasapinna materjali kaaluga järgmiselt: kvarts vähemalt 75 kg/m2, graniit ja marmor vähemalt 95 kg/m2;
 • tasapinna tagune sein peab olema sirge taustaplaatide paigutamiseks;
 • valamud, kraanid ja pliidiplaadid või pliidid peavad olema lahti ühendatud, kui vaja;
 • mõõdistajatele peab võimaldama, ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.Klient peab hiljemalt tellimuse kinnitamise ajaks valima valamute, segistite ja pliidiplaatide või pliitide täpsed mudelid, andma Granimax OÜ-le vastavad tootekirjeldused (mudeli nimetus, mõõdud, muu tehniline informatsioon, mis on Granimax OÜ-le vajalik) ja tagama nende kohaletoomise mõõdistuse ajaks. Kui valamu, segisti ja pliit ei ole mõõdistuse ajal kohal, vastutab klient tooteinfo õigsuse eest.
Kappe ja pliiti ei ole lubatud pärast mõõdistamist liigutada ega muuta.Enne paigaldustööde alustamist peab klient tööpiirkonna oma kulul järgmiselt ette valmistama:-veenduma, et tööpinna paigaldamiseks vajalikud kapid, mööbel ja tugikarkassid on samas seisukorras nii mõõdistus- kui ka paigaldustööde ajal – korralikult paigaldatud, loodis ja vajadusel piisavalt toestatud;
 • veenduma, et tööpinna all olevates kappides, mööblis ja tugikarkassides olevad avad, mis on vajalikud valamu, pliidi jms jaoks, on vajalikes kohtades korralikult ja õigetes mõõtudes lõigatud;
 • veenduma, et vajalikes kohtades on olemasolev tööpind ja taust eemaldatud;
 • veenduma, et tööpiirkonna põrand on kaetud tugeva libisemiskindla materjaliga. Granimax OÜ paigaldajad on kohustatud kandma turvajalanõusid, mis võivad põrandat kahjustada;
 • veenduma, et veeühendused on suletud ja elektriühendused on ilma vooluta;
 • võimaldama paigaldajatele ohutu ja takistusteta ligipääsu tööpiirkonda ning eemaldama esemed, mis takistavad tööde tegemist.
Kui tellimuses on eraldi kokku lepitud, vastutab klient tõstmisabi eest. Klient on teadlik, et Granimax OÜ ei tee järgmisi töid:
olemasoleva tööpinna eemaldamine ja äraviimine, välja arvatud eraldi kokkuleppel või juhul, kui Granimax OÜ teeb töid seoses defektide eemaldamisega, mille eest Granimax OÜ on vastutav;
vee- ja elektrisüsteemide lahti ühendamine ja taasühendamine.
Klient on teadlik, et:
 • mõõdistus- ja paigaldustööd võtavad keskmiselt vähemalt 1–3 tundi aega. Mõõdistajad või paigaldajad võivad teha tehtud tööst fotosid hilisema kvaliteedikontrolli eesmärgil;
 • kui klient jätab kokku lepitud ajaks tööpiirkonna mõõdistus- või paigaldustööde jaoks ette valmistamata, on Granimax OÜ-l õigus esitada täiendav arve osas, milles Granimax OÜ kannab tööde teostamise venimisega lisakulusid.
 • juhul kui klient ei soovi pärast mõõdistustööde teostamist tellimusega jätkata, siis on kliendil sellest hoolimata kohustus tasuda Granimax OÜ-le mõõdistustööde ja muude juba teostatud ettevalmistavate tööde eest tasu;
6. Üleandmine ja paigaldustööd.
Granimax OÜ annab tooted kliendile üle ja teeb paigaldustööd vastavalt tellimuses kokku lepitud üleandmistingimustele. Paigaldustööde tegemise täpne aeg lepitakse Granimax OÜ ja kliendi vahel kokku. Granimax OÜ teeb paigaldustöid tavalisel tööajal ja eraldi kokkuleppel kliendiga ka väljaspool tavapärast tööaega. Granimax OÜ-l on õigus kasutada mõõdistus- ja paigaldustööde jaoks alltöövõtjaid.Kohe pärast paigaldustööde lõpetamist vaatavad pooled koos töö ja tooted üle ning allkirjastavad vastuvõtuakti, milles näidatakse mistahes kliendi (või tema esindaja) avastatud puudused. Sellised puudused parandab Granimax OÜ mõistliku aja jooksul. Klient on kohustatud olema paigaldustööde lõpetamise ajal kohal, millest Granimax OÜ teavitab klienti mõistlikult ette. Kliendi või tema määratud esindaja mitteilmumine ülevaatusele ja vastuvõtuakti allkirjastamisele annab Granimaxile õiguse kasutada kolmandaid isikuid üleandmise tunnistajatena ja selliseid isikuid peetakse kliendi volitatud esindajateks vastuvõtmisel.
Toodete juhusliku hävimise või kahjustamise risk läheb kliendile üle vastuvõtuakti allkirjastamisest alates.
Klient on teadlik, et kuivamise tõttu ei tohi tööpinda kasutada ega katsuda vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist.

7. Arve esitamine ja maksmine.
Klient kohustub maksma Granimax OÜ-le kokku lepitud mõõdistustööde eest vastavalt esialgsele hinnapakkumisele ja toodete, paigaldustööde ja seotud teenuste eest tellimuse põhjal vastavalt Granimax OÜ väljastatud arvele ja kokkulepitud maksetingimustele.
Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, väljastab Granimax OÜ ettemaksuarve pärast seda, kui klient on tellimuse kinnitanud ja klient nõustub, et Granimax OÜ-l ei ole kohustust hakata tellimust täitma seni, kuni ta ei ole ettemaksu kätte saanud.
Sidevahendi abil sõlmitud lepingu korral on klient teadlik, et tellimuse alusel tehtud või selgelt konkreetsele isikule valmistatud toodete suhtes nagu näiteks kliendi asukohas võetud kindlate mõõtude järgi ja kliendi nõudmise järgi valmistatud toodetele taganemisõigus ei kehti.
Kui ettemaksuarve on väljastatud, tühistab 30 päeva jooksul ettemaksuarve mitte maksmine tellimuse automaatselt ja Granimax OÜ-l on õigus leping ühepoolselt lõpetada.

Klient on teadlik, et alates ajast, kui Granimax OÜ alustab tellitud toodete valmistamist, ei saa nende toodete mõõte ja materjale muuta.
Pärast toodete valmimist ja enne paigaldustöid väljastab Granimax OÜ kliendile lõpliku arve. Granimax OÜ-l ei ole kohustust alustada paigaldustöid enne, kui viimane arve on täielikult makstud. Kui Granimax OÜ on teinud paigaldustööd enne viimase arve täielikku maksmist, kuulub viimane arve maksmisele (1) kohe pärast paigaldustööde lõpetamist või (2) arve maksetähtajaks (sõltuvalt sellest, kumb on varasem). Vaikimisi on maksetähtaeg 3 tööpäeva paigalduskuupäevast alates, välja arvatud juhul, kui arvel on näidatud teisiti.

Kui klient hilineb mistahes maksega, siis on Granimaxl OÜ-l õigus nõuda 0,06 % viivist õigeaegselt maksmata summalt iga hilinetud päeva eest, samuti arve sissenõudmiseks tehtud kulutused.

Granimax OÜ pakub toodetele ja seotud teenustele garantiid vaid juhul, kui sellekohane info on avaldatud kodulehel toodete või teenuste kirjelduse juures. Vaatamata garantii olemasolule või puudumisele lahendatakse kliendi kaebused .

8. Kaebused ja vaidluste lahendamine.
Kliendil on õigus esitada Granimax OÜ toodete ja seotud teenuste kohta pretensioone Granimax OÜ kontaktandmete või veebilehe kaudu. Granimax OÜ on kohustatud klienti teavitama pretensiooni võimalikest lahendusest ja lahendamise tähtaegadest. Mistahes lepingust tulenev või lepinguga seotud vaidlus, väitlus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised pooli rahuldava tulemuseni ei vii, siis lahendatakse vaidlus kohtus.Granimax OÜ vastutus on piiratud kliendile põhjustatud otsese varalise kahjuga lepingu süülise rikkumise tagajärjel. Granimax OÜ vastutuse suurim summa kliendi suhtes on piiratud toodete hinnaga, millest nõue tekkis. Mitte mingil tingimusel ei ole Granimax OÜ vastutav kliendi tulude kaotuse eest. Ülalkehtestatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti, kui sellist vastutust ei saa välistada või piirata kehtivate seaduste kohaselt.

9. Rakenduv õigus.
Lepingu kehtimisele ja tõlgendamisele rakenduvad Eesti Vabariigi seadused. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ei rakendu käesolevale lepingule.

Granimax OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega. 

OÜ Granimax