MYYNTIEHDOT


GRANIMAX OÜ:n YLEISET MYYNTIEHDOT

Voimassa 1.1.2022 alkaen

Yleisten myyntiehtojen soveltamisala. Nämä Granimax OÜ:n yleiset myyntiehdot (yleiset myyntiehdot) on tarkoitettu sovellettaviksi kaikenlaiseen myyjän OÜ Granimax (Y-tunnus 12382975) (Granimax) ja ostajan (Asiakas) väliseen kauppaan, joita yleiset myyntiehdot koskevat (mm. verkkokaupassa tehdyt kaupat). Näitä yleisiä myyntiehtoja ja niihin liittyvää hyväksyttyä tarjousta tai muuta yleisiin myyntiehtoisiin viittaavaa sopimusta kutsutaan jäljempänä yhdessä nimellä sopimus.

1.     Sopimuksen kohde. Granimax OÜ myy asiakkaalle tuotteita ja tarjoaa asianomaisia palveluja sopimuksen mukaisesti. Asiakas maksaa tuotteet ja palvelut sopimuksen mukaisesti.

2.    Tilauksien käsittely. Asiakas tekee Granimaxin tuotteita ja palveluja koskevan tarjouspyynnön verkkosivuilla tai sähköpostitse. Tarjouspyyntö ei ole osapuolia sitova. Vastaanotettuaan tarjouspyynnön Granimax lähettää alustavan hintatarjouksen, joka sisältää tietoa mittauksien kustannuksista sekä alustavan hintalaskelman tuotteista, asennustöistä sekä muista asianomaisista palveluista. Alustava hintatarjous on voimassa 3 kuukautta, ellei toisin ole sovittu. Granimaxin tarjottu tuotteiden, asennustöiden ja asianomaisten palvelujen hinta voi muuttua kohteen mittauksen jälkeen ja se ilmoitetaan asiakkaalle lopullisessa hintatarjouksessa (tilauksessa). Alustava hintatarjous tulee osapuolille mittaustöiden osalta sitovaksi asiakkaan hyväksyttyään alustavan hintatarjouksen. Alustavan hintatarjouksen hyväksymisen pohjalta ei synny sopimusta tuotteista ja asennustöistä; asiakas ei ole myöskään velvollinen hyväksymään lopullista hintatarjousta. Hyväksyttyään alustavan hintatarjouksen Granimax ja asiakas tulevat sopimaan mittauksien toteuttamisen tarkasta ajankohdasta. Granimax toteuttaa kohteen mittauksia pääsääntöisesti virka-aikana. Granimax hoitaa mittaukset varsinaisen virka-ajan ulkopuolella, jos asiakkaan kanssa on näin nimenomaisesti sovittu. Mittauksien jälkeen Granimax lähettää asiakkaalle tilauksen, joka sisältää tietoa tuotteiden, asennustöiden ja asianomaisten palvelujen lopullisesta hintatarjouksesta. Tilaus on voimassa 3 kuukautta, ellei toisin ole sovittu. Tilaus tulee osapuolille sitovaksi asiakkaan palautettuaan Granimaxille kopion allekirjoittamastaan tilauksesta tai muuten hyväksyttyään tilauksen. Erikseen voidaan sopia, että Granimax lähettää tilauksen asiakkaan lähettämien piirustuksien ja mittauksien perusteella, mutta näissä tapauksissa Granimax ei vastaa tuotteiden soveltuvuudesta eikä lopullisista mitoista. Mikäli työtason valmistuksessa käy ilmi, että työtasoa ei voida mittaajan laatiman piirustuksen perusteella valmistaa, Granimax pidättää itselleen oikeuden työpiirustuksen muutoksiin. Muutoksista sovitaan asiakkaan kanssa. Jos uudesta työpiirustuksesta aiheutuu muutoksia töiden tai tuotteiden hinnassa, asiakkaan sitoutuu korvaamaan Granimaxille tilauksen hinnan ylittävän osan hinnanmuutoksen mukaisesti. Jos uusi hinta on tilauksen hintaa pienempi, Granimax palauttaa hintaeron asiakkaalle.

3.    Tuotteiden laatu. Granimax tekee parhaansa varmistaakseen, että toimitetuissa tuotteissa ei olisi valmistusvirheitä tai vaurioituneista materiaaleista aiheutuneita puutteellisuuksia. Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että Granimaxin käyttämien mahdollisten luonnonmateriaalien tapauksessa toimitettujen tuotteiden rakenne, kuvio, väri ja sävy voivat poiketa kyseisten materiaalien näytteistä. Sen lisäksi sopijapuolet hyväksyvät, että luonnonmateriaalit ovat erilaisia ja niissä saattaa olla halkeamilta näyttäviä viivoja, naarmuja, pinnan epätasaisuuksia, kolhuja, reikiä, kuvion ja sävyn vaihteluja, värimuutoksia, muun kiviaineksen osia. Sellaisia materiaalin ominaisuuksia ei ole pidettävä virheiksi.

4.    Sallitut poikkeamat. Toimitettujen tuotteiden todellisten mittojen seuraavat poikkeamat ovat sallittuja eikä niitä ole pidettävä toimitettujen tuotteiden virheiksi: (1) työtason yleismitat enintään – 3 mm; (2) leikkauksien yleismitat ja leikkauksien keskipisteet +/- 3 mm; (3) graniitti- ja marmoritasojen paksuus +/- 3 mm, kvartsi- ja keramiikkatason paksuus +/- 2 mm; työtason epätasaisuus enintään 0,5 mm; (4) työtasojen liitokset 1–3 mm, taustalaattojen korkeuksien väli 0,5 mm.

5.    Asiakkaan velvollisuudet. Ennen mittaustöiden alkua asiakkaan on hoidettava kustannuksellaan seuraavat alkuvalmistelutyöt: - keittiön alakaappien tulee olla kunnolla asennettuna ja työtasot poistettuna. Granimax OÜ:n kanssa näin sovittaessa voidaan toteuttaa joissakin tapauksissa mittaukset olemassa olevia työtasoja poistamatta, mutta näissä tapauksissa Granimax OÜ ei ole vastuussa olemassa olevan työpinnan tilalle asennettavien tuotteiden soveltuvuudesta tai lopullisista mitoista;
- kaappien, kalusteiden ja runkojen hankinnassa ja asennuksessa tulee ottaa huomioon tilatun työtason materiaalin paino seuraavasti: kvartsi vähintään 75 kg/m2, graniitti ja marmori vähintään 95 kg/m2;
- keittiön välitilan on oltava tasainen ja suora, jotta siihen voitaisiin asentaa taustalaatat;
- kaatoaltaiden, hanojen ja keittotasojen tai liesien tulee olla tarpeen mukaan irrotettuna;
- mittaustyöntekijöille tulee varmistaa turvallinen ja esteetön pääsy mittauskohteeseen sekä poistettava kaikki työntekoa mahdollisesti vaikeuttavat esineet. Viimeistään tilauksen vahvistusvaiheessa asiakkaan on oltava valittuna kaatoaltaiden, hanojen, keittotasojen ja liesien tarkat mallit, joista tulee toimittaa Granimax OÜ:lle vastaavat tuotekuvaukset (malli, mitat, muut Granimax OÜ:n tarvitsemat tekniset tiedot), ja varmistettava niiden toimitus mittaustöiden ajaksi. Jos kaatoallasta, hanaa ja liettä ei ole toimitettu mittaustöiden ajaksi, asiakas vastaa itse antamiensa tuotetietojen oikeellisuudesta.
Kaappeja ja liettä ei saa siirtää eikä vaihtaa enää mittauksen jälkeen. Ennen asennustöiden alkua asiakkaan on hoidettava kustannuksellaan seuraavat alkuvalmistelutyöt: - varmistamaan, että työtason asennukseen tarvittavat kaapit, kalusteet ja rungot ovat asennusvaiheessa samassa kunnossa kuin ne ovat olleet mittausvaiheessa eli asianmukaisesti asennettuna, vaakasuorassa ja tarvittaessa asianmukaisesti tuettuna;
- varmistamaan, että työtason alla olevissa alakaapeissa, kalusteissa ja rungoissa olevat leikkaukset, joita tarvitaan kaatoallasta, keittotasoa yms. varten, on leikattu asianmukaisesti oikeiden mittojen mukaan;
- varmistamaan, että olemassa oleva työtaso ja välitila on poistettu tarvittavissa paikoissa;
- varmistamaan, että asennuspaikan lattia on päällystetty vahvalla liukuestemateriaalilla. Granimax OÜ:n asentajat käyttävät suojajalkineita, jotka saattavat vahingoittaa lattiaa;
- varmistamaan, että vesiliitännät on suljettu ja sähköliitännät kytketty pois päältä;
- varmistamaan turvallisen ja esteettömän pääsyn mittauskohteeseen sekä poistamaan kaikki työntekoa mahdollisesti vaikeuttavat esineet.
Asiakas vastaa nostoavusta, jos tilauksessa on näin erikseen sovittu. Asiakas on tietoinen siitä, että Granimax OÜ ei hoida seuraavia töitä:
olemassa olevan työtason purku ja poiskuljetus, ellei siitä ole erikseen sovittu tai jos Granimax OÜ suorittaa töitä virheiden poistamisen tarkoituksessa, josta vastaa Granimax OÜ; vesi- ja sähköjärjestelmien irrottaminen ja kytkeminen.
Asiakas on tietoinen, että:
- mittauksiin ja asennustöihin kuluu aikaa vähintään 1–3 tuntia. Mittaajat tai asentajat voivat ottaa valokuvia työn suorittamisesta laadunvalvontaa varten;
- jos asiakas ei ole hoitanut kohteen mittaus- ja asennustöiden alkuvalmistelutöitä sovittuun aikaan mennessä, asiakkaan tulee hyvittää Granimax OÜ:lle sen mahdolliset töiden viivästymisestä aiheutuneet kustannukset.
- jos asiakas ei halua mittaustöiden jälkeen tilausprosessia jatkaa, asiakas vastaa kuitenkin Granimax OÜ:lle sille mahdollisesti aiheutuneista mittaustöiden ja muiden jo suoritettujen alkuvalmistelutöiden kustannuksista;

6.    Toimitus ja asennustyöt. Granimax OÜ toimittaa tuotteet asiakkaalle ja tekee asennustyöt tilauksessa sovittujen toimitusehtojen mukaisesti. Asennuksen tarkka ajankohta sovitaan Granimax OÜ:n ja asiakkaan kesken. Granimax OÜ suorittaa asennustöitä pääsääntöisesti virka-aikana. Granimax hoitaa asennustyöt varsinaisen virka-ajan ulkopuolella, jos asiakkaan kanssa on näin nimenomaisesti sovittu. Granimax OÜ:llä on oikeus käyttää mittauksissa ja asennustöissä aliurakoitsijoita. Heti asennustöiden jälkeen osapuolien on suoritettava kohteen ja tuotteiden vastaanottotarkastus, josta laaditaan ja allekirjoitetaan vastaanottopöytäkirja, johon merkitään asiakkaan (tai edustajansa) mahdollisesti havaitut virheet. Granimax OÜ poistaa mainitut virheet kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan on oltava paikalla asennustöiden päättymisen vaiheessa. Granimax OÜ ilmoittaa siitä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa. Jos asiakas tai hänen edustajansa ei ole paikalla tarkastuksen ja vastaanottopöytäkirjan allekirjoittamisen yhteydessä, Granimax OÜ on oikeutettu kutsumaan luovutustilaisuuteen todistajaksi kolmannen osapuolen, jotka katsotaan asiakkaan valtuuttamaksi edustajaksi vastaanottotilaisuudessa.
Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle vastaanottopöytäkirjan allekirjoittamisen hetkellä.
Asiakas on tietoinen, että kuivumisen takia työtasoa ei saa käyttää tai sitä koskea vähintään 24 tuntia asennuksen jälkeen.

7.    Laskutus ja maksuehdot. Asiakas sitoutuu maksamaan Granimax OÜ:lle sovituista mittaustöistä alkuperäisen hintatarjouksen perusteella, ja tuotteista, asennustöistä sekä asianomaisista palveluista tilauksen mukaan Granimax OÜ:n laskun perusteella ja sovittujen maksuehtojen mukaisesti.
Asiakkaan hyväksyttyään tilauksen Granimax OÜ lähettää asiakkaalle ennakkomaksulaskun, ja asiakas on tietoinen, että Granimax OÜ:n toimitusaika alkaa ennakkomaksun vastaanottamisesta.
Viestintävälineen välityksellä tehdyissä sopimuksissa asiakas on tietoinen siitä, että mittatilaustyönä tehdyllä tai asiakkaalle räätälöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta.
Jos ennakkomaksua ei ole suoritettu 30 päivän kuluttua ennakkomaksulaskun lähettämisestä, tilaus peruuntuu automaattisesti ja Granimax OÜ:lla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti.
Asiakas on tietoinen siitä, että kun Granimax OÜ on käynnistänyt tilattujen tuotteiden valmistuksen, niiden tuotteiden mittoja ja materiaaleja ei saa enää vaihtaa.
Tuotteiden valmistuttua ja ennen asennustöiden alkua Granimax OÜ lähettää asiakkaalle loppulaskun. Granimax OÜ:llä ei ole velvollisuutta aloittaa asennustöitä ennen, kun asiakkaalta on saatu täysi maksu. Mikäli Granimax OÜ on aloittanut asennustyöt ennen, kun viimeinen lasku on kokonaan maksettu, viimeinen lasku erääntyy maksettavaksi (1) välittömästi asennustöiden päätyttyä tai (2) laskun eräpäivänä (riippuu siitä, kumpi määräaika on aikaisempi). Maksu tule suorittaa 3 arkipäivän kuluessa asennuspäivästä, ellei laskulle ole laitettu muuta eräpäivää.
Kustakin myöhästyneestä maksusta Granimax OÜ:llä on oikeus veloittaa viivästyskorkona 0,06% erääntyneestä maksusuorituksesta kultakin viivästymispäivältä, mm. laskun perintäkulut.
Granimax OÜ antaa tuotteille ja asianomaisille palveluille takuun ainoastaan silloin, kun vastaava tieto on julkaistu kotisivuilla tuotteiden tai palvelujen kuvauksissa. Asiakkaan reklamaatiot hoidetaan takuun voimassaolosta tai sen puuttumisesta huolimatta.

8.    Reklamaatiot ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Granimax OÜ:n tuotteiden ja asianomaisten palvelujen virheet ja puutteet tulee reklamoida Granimax OÜ:lle sen yhteystietojen tai verkkosivujen kautta. Granimax OÜ sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle reklamaation mahdollisista ratkaisuista ja ratkaisun määräajoista. Kaikki mahdolliset sopimuksesta aiheutuvat tai sopimukseen liittyvät erimielisyydet, riidat ja vaatimukset ratkaistaan neuvotteluteitse.  Ellei neuvotteluteitse yksimielisyyteen päästä, asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Granimax OÜ:n vastuu rajoittuu asiakkaalle aiheutettuun välittömään aineelliseen vahinkoon sopimuksen rikkomisesta ilmenevän tekijän syyllisyyden perusteella. Granimax OÜ:n vastuu rajoittuu enintään asiakkaan vaatimuksen kohteena olevien tuotteiden hintaan. Granimax OÜ ei missään tapauksessa vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta voiton menetyksestä. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei saa soveltaa, jos asianomaista vastuuta ei saa sulkea pois tai rajoittaa voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

9.    Sovellettava laki. Sopimuksen voimassaoloon ja tulkintaan sovelletaan Viron tasavallan lakia. Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälisistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.
Granimax OÜ käsittelee asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaan.

OÜ Granimax